środa, 30 stycznia 2013

ZG - rowerowy projekt / ZG - bicycle project

English translation - below.

Uwielbiam pomysły, które wpadają do głowy (i do serca) nagle i po prostu się wie, że TO JEST TO, że nie ma bata - trzeba je zrealizować - i kropka. Uwielbiam też patrzeć na to, jak rozwija się rowerowy świat. Cieszę się z tego, jak jeżdżą przyjaciele, kumple, znajomi; osoby bardzo bliskie i dalsze też. Z tych właśnie powodów (i dlatego, że oprócz patrzenia i wymyślania lubię działać) - zabrałam się za tworzenie rowerowej publikacji dotyczącej kultury rowerowej w moim mieście - Zielonej Górze.

Chcę, za pomocą obrazów i słów, opowiedzieć o tych, którzy na rowerach szaleją - skaczą, zjeżdżają, wykonują ewolucje. Freeride'owcach, zwolennikach dirt jumpingu, osobach jeżdżących na ostrych kołach, kręcących się we flatlandowym wirze i o pokonujących terenowe przeszkody trialowcach. O tych, dla których rower to styl, design, zabawa formą. Tych, którzy stalowe ramy w swych warsztatach zamieniają w prawdziwe skarby, własnoręcznie tworząc kosmiczne jednośladowe wehikuły. I wreszcie - o tych, którzy po prostu jeżdżą na co dzień, bo to lubią. Ludzi w różnym wieku, różnego pochodzenia i z rozmaitym doświadczeniem. Słowem - wiele oblicz rowerowego świata, który jest nieodzowną częścią Świata przez duże "Ś". 

Oprócz tego - nie zabraknie zapewne kilku praktycznych "detali", takich jak słowniczek i obrazkowy opis podstawowych części rowerowych oraz części "nostalgicznej", ze wskazaniem na kawałek lokalnej rowerowej historii.

Publikacja powstaje przy współpracy zaangażowanych osób - znajomych oraz znajomych znajomych. Zawiera moje ilustracje, teksty autorskie oraz cytaty i zdjęcia dostarczone przez zaprzyjaźnione osoby "z zajawką". Ma być czymś więcej niż tylko lokalną inicjatywą rowerową. Pod kątem estetycznym - przyjemną dla oka pozycją, wypełnioną (grającymi pierwsze skrzypce) obrazami związanymi z tematyką rowerową, treściowo - dowodem na to, że rowery liczą się, w naszym mieście i poza nim. Czymś, co może stać się zarówno ozdobą półki z książkami,  jak i inspiracją do kolejnych rowerowych eskapad.

Pomysł jest, tworzenie - w toku. Potrzebna jest jeszcze pomoc przy realizacji. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się doprowadzić do publikacji projektu. Jeżeli jesteś w stanie pomóc, jeżeli uważasz, że warto - pisz. U góry, na blogu widnieje zakładka kontakt - tak najłatwiej do mnie trafić wirtualnie. ;) Z chęcią opiszę, opowiem i odpowiem - na maile, pytania, wątpliwości i propozycje związane z projektem. Wszelkie sugestie - również mile widziane.

Już teraz dziękuję tym, którzy się zaangażowali i sprawili, że maszyna ruszyła do przodu i - cytując pewną bliską mi osóbkę o imieniu Marika - "kręci się jak koło od roweru". :D

UWAGA: wszelkie aktualności można będzie szybko odnaleźć klikając w banner z rowerowym kółkiem, po prawej stronie bloga. Zapraszam też do odwiedzania facebookowego walizkowego oblicza.

 

 


Na rowerach: Foto 1. (od lewej, góra) - na zdjęciu Tomek Grabowski, fot. Adam Brożek
Foto 2. i 3. - na zdjęciu Adam Brożek, fot. Rafał Głód


On bikes: Photo 1. (up, left side) - Tomek Grabowski, photo: Adam Brożek; Photo 2. and 3. - Adam Brożek, photo: Rafał Głód


EN

I love the ideas that fall into the mind (and to the heart), and suddenly you just know that THIS IS IT and that you just need to achieve them - and there is no other way. I also love to look how bicycle world grows. I am pleased to watch the bike ride of my friends, buddies, people very close and further too. For these reasons (and because - besides watching and inventing - I also like to act ) - I've start creating the publication about the cycling culture in my city - Zielona Gora.

Through pictures and words, I would like to tell a story about those people who like to go crazy on their bikes, jump, veer, perform stunts. About freeriders, dirt jumping maniacs, fixed gear riders, those who are spinning in flatland vortex, trial field crossers. About those for whom a bicycle is a style, design, playing with form. Those who love to turn steel frames into a real treasure in their workshops, creating their own, cosmic hand made vehicles. And finally - about those who ride every day, because they just like it. People of different ages, different origins and various experiences. In a word - many faces of cycling world, which is an indispensable part of the World with a capital "W".

In addition to this - there will be probably more of some practical "details" such as a glossary and a pictorial description of the main bicycle parts + the "nostalgic" part, with the piece of local cycling history.

The publication is creating in cooperation with the involved people - friends and friends of friends. It contains my illustrations, copyright texts and quotes & photos provided by friendly people with bicycle passion. It will be something more than just a local cycling initiative. Aesthetic terms - pleasing to the eye position filled with images related to the topic of cycling, in terms of content - proof that bikes count in our city and beyond. Something that can be both - bookshelf decoration and inspiration for the next cycling escapades.

The idea is still creating and work is in progress. What is needed is a help with print & implementation. I hope that together we will make it happen. If you can help, if you think it's worthy of attention - write to me. At the top of the blog you can find a "contact" bookmark - that's the easiest way to contact me virtually. ;) I'll describe, tell and answer for all e-mails, questions, concerns and suggestions about the project - with pleasure. Any suggestions - also welcome.

Already, thanks to those who are involved and made the machine moved forward and - to quote a person which is close to me (named Marika) - "revolve like a wheel of a bicycle." :D

ATTENTION: all news about this project you can find quickly after clicking on a banner with bicycyle wheel, on the rigt side of this blog. I also invite you to visit facebook suitcase page.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz